OSBE – Pako e ligjeve për të drejtat e njeriut

Project Description

  • Zero Pozitive Publicis kishte për detyrë të promovojë Pakon e të Drejtave të Njeriut të legjislacionit (Ligjin për Barazi Gjinore, për Ligjin për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Ligjin Avokatin e Popullit) përmes një fushate të integruar marketingu.  Parimi themelor i fushatës është që të informojë banorët rreth këtyre të drejtave dhe burimeve në dispozicion për të inkurajuar pjesëmarrjen e banorëve dhe shfrytëzimin e sistemit të drejtësisë. Fushata u përqëndrua në përcjelljen e mesazheve në një mënyrë pozitive, të respektueshme dhe politike.

 

  • Zero Pozitive Publicis was tasked to promote the Human Rights Package of legislation (Law on Gender Equality, Law on Protection from Discrimination, Law on the Ombudsperson Institution) through a fully integrated marketing campaign. The underlying principle of the campaign is to inform the residents about those rights and the available resources to exercise them with the ultimate aim to encourage residents’ participation and utilization of the justice system. The campaign focused on delivering the messages in a positive, respectful and politically neutral manner.  

Project Details

  • Client: OSBE

Let`s work together